مقدمه کوتاهی برای معرفی ساز تار

در مورد این ساز سخن بسیار گفته شده است. اما مهمتر از همه اینست که امروزه این ساز به عنوان ساز ملی ایران شناخته شده است و از ابزار مهم در موسیقی ایرانی به شمار می رود.
تقریبا میتوان گفت، ردیف موسیقی ایرانی را پس از اجرا با با ساز تار، برای سازهای دیگر، چون کمانچه، نی و سنتور نیز نوشته و اجرا کرده اند.
از استادان بنام این رشته که ردیف موسیقی ایرانی را با این ساز روایت کرده اند می توان از میرزا عبدالله فراهانی و میرزا حسن قلی نام برد.
این ساز از گذشته تا به امروز تغییراتی در جهت رفع ایرادهای اولیه داشته و همینطور طرز نگه داشتن و قرارگیری آن تغییر کرده  است.
 
تار از 9 جزء اصلی ساخته می شود که همگی طبیعی و از جوارح حیوانات و درختان می باشند که از قرار زیرند: 
1- دسته
2- کاسه
3- سرپنجه
4- پوست
5- خرک
6- سیمگیر
7- شیطانک
8- پرده
9- سیم
10- مضراب
11- گوشی

در مقالات بعدی به جزئیات بیشتر در معرفی این ساز آسمانی خواهیم پرداخت..